برای اولین بار کتاب کارآفرینی مخصوص مادران و زنان توانای خانه دار

دیگر مجبور نیستید بین کار کردن و یا خانه داری یکی را انتخاب کنید.

مادران کارآفرینبا زبانی ساده و شیوا با نحوه ی راه اندازی یک کسب و کار خانگی آشنا شوید. مادرانی که در خانه مشغول به کار می شوند، از فرسودگی ناشی از خانه نشینی ایمن می مانند. اطلاعات به روزتری دارند و فرزندانشان بهتر می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

خانه داران حرفه ای

کسب و کار

موفق ها

نقد و بررسی